Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
DYREKTOR STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO W SŁUPSKU
Ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około
170.tys. osób z miasta Słupska i powiatu słupskiego.

w ramach dyżurów kontraktowych od poniedziałku do niedzieli w wyznaczonych przez grafik godzinach.

 

Konkurs dotyczy: udzielania świadczeń medycznych w zespołach wyjazdowych typu „P”, „S”, transporcie sanitarnym oraz na stanowisku dyspozytora medycznego (wymagania zawarte w załączniku nr 2 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku z dnia 10 lutego 2020 roku)

Umowy zostaną zawarte na okresy:

od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – 4 kontrakty na stanowisku dyspozytora medycznego

oraz 

od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – 3 kontrakty na stanowisku ratownik medyczny w ZRM i dyspozytora medycznego

Oferty powinny zawierać informacje zgodne z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia   2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.2011, nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004, poz. 2135 z późn.zm.),  załącznikiem nr 1 i 2 (wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego)  do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1176), ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego https://bip.pogotowie.slupsk.pl, oraz w Dziale Usług Medycznych (pokój nr 11, I piętro) przy ul. Paderewskiego 5.

Prosimy o składanie ofert w sekretariacie SPR ( pokój 19) w terminie do 24 lutego 2020 r.

do godziny 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na świadczenie usług medycznych”.

Otwarcie ofert na dyżury kontraktowe nastąpi w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 8:30

Od osób aktualnie zatrudnionych nie wymaga się załączników, które na dzień składania ofert są aktualne.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. Regulamin pracy komisji
  3. Regulamin przeprowadzenia konkursu
  4. Załącznik nr 1
  5. Załącznik nr 2
  6. Załącznik nr 3
  7. Załącznik nr 4
Dyrektor SPR w Słupsku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert. Skargi i protesty dotyczące trybu ogłoszenia konkursu, zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać do Dyrektora SPR w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru ofert.