Konkurs ofert na Kierownika Dyspozytorni Medycznej ZAKOŃCZONA
image_pdfPDFimage_printDRUKUJ

DYREKTOR

STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO w SŁUPSKU

Ogłasza konkurs

na stanowisko kierownika dyspozytorni medycznej DM11 02

w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

 

Miejsce pracy: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
Opis zadań:  
·        organizacja i kierowanie pracą dyspozytorni medycznej, w tym opracowywanie szczegółowego sposób funkcjonowania dyspozytorni medycznej, zapewnienie ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych
·         nadzór pracą dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych
·         przygotowywanie, weryfikacja i aktualizacja wykazów oraz opracowywanie niezbędnych podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych
·         opracowywanie i aktualizacja planów postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeniach alarmowych
·         dokonywanie oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych na podstawie formularza oceny pracy dyspozytora medycznego, uwzględniającego kryteria oceny pracy dyspozytora medycznego
·         koordynowanie realizacji zadań w zakresie utrzymania i funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w rejonie operacyjnym
·         rozpatrywanie zażaleń, skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania dyspozytorni medycznej
Rodzaj umowy: umowa o pracę w wymiarze 1/8 etatu
lub
umowa cywilnoprawna w wymiarze 20 godzin w miesiącu
Liczba miejsc pracy: 1
Data rozpoczęcia: od ok. 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Wymagania:
(wymagania zawarte w załączniku nr 2 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku z dnia 04 stycznia 2021 r.).
·         wykształcenie wyższe na kierunku pielęgniarstwo (co najmniej studia pierwszego stopnia) lub  uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata wymagany dla ratownika medycznego
·         co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego
·         szczególne uprawnienia: w przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo niezbędne jest posiadanie kwalifikacji wymaganych dla pielęgniarki systemu
·         znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o systemie powiadamiania ratunkowego, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
·         posiadanie obywatelstwa polskiego
·         korzystanie z pełni praw publicznych
·         nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Sposób aplikowania:
 
 
Umowa o pracę: podanie o pracę, CV oraz wymagane dokumenty należy złożyć
w sekretariacie Stacji (pokój nr 19) do dnia 14 stycznia 2021 r., do godz. 12:00Umowa cywilnoprawna: ofertę* wraz z  kompletem wymaganych dokumentów zgodnych ze szczegółowymi warunkami konkursu należy złożyć w sekretariacie Stacji
(pokój 19) w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r. do godziny 12.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na świadczenie usług medycznych”.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 08:30.
Adres: ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk,
Kontakt w Stacji Pogotowia Ratunkowego
Osoba do kontaktu Marlena Bruhn
Kierownik Działu Usług Medycznych
Numer telefonu 59 8414520 wew. 64
e-mail: pogotowie@pogotowie.slupsk.pl

m.bruhn@pogotowie.slupsk.pl

Załączniki:

1. Ogłoszenie

2. Regulamin przeprowadzenia konkursu

3. Regulamin pracy komisji

4. Załącznik Nr 1

5. Załącznik Nr 2

6. Załącznik Nr 3

7. Załącznik Nr 4

*Oferty powinny zawierać informacje zgodne z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.2011, nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004, poz. 2135 z późn.zm.),  załącznikiem nr 1 i 2 (wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego)  do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1176), ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.). 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego www.pogotowie.slupsk.pl, oraz w Dziale Usług Medycznych (pokój nr 11, I piętro) przy ul. Paderewskiego 5.

Prosimy o składanie ofert w sekretariacie SPR ( pokój 19) w terminie do 14 stycznia 2021 r. do godz. 12:00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na świadczenie usług medycznych”.

Otwarcie ofert na dyżury kontraktowe nastąpi w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 8:30

Dyrektor SPR w Słupsku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert. Skargi i protesty dotyczące trybu ogłoszenia konkursu, zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać do Dyrektora SPR w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru ofert.

 

Data Publikacji: 7 stycznia 2021 @ 12:16
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 08:46

Metryka Informacji

Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Marlena Bruhn
Autor treści ; Dział usług medycznych | + Inne artykuły