Jesteś tutaj: Bip -> Informacje o kontrolach
Informacje o kontrolach

2 grudnia 2019 r.

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku

zakres kontroli:

 1. przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych;
 2. sprawdzanie spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane
  w stanie gotowości do użycia w dziedzinach, o których mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. – Prawo o miarach (Dz.U. z 2019r. poz.541, z późn.zm.);
 3. sprawdzenie posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;
 4. przestrzeganie spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej;
 5. posiadanie koncesji, o których mowa w art.32 ust.1 pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą paliw ciekłych, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.z 2019r. poz.755 z poźn.zmianami);
 6. wpis do rejestru, o któwym mowa w art.32a 4 ww. ustawy Prawo energetyczne;
 7. zgłoszenie do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych, o którym mowa a wrt.43e – zgodnie z art.23r ust.3 pkt 1-2 i 3 ww. ustawy Prawo energetyczne

Protokół kontroli


7 października 2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

zakres kontroli:

 1. Wydatki publiczne,
 2. Kontrola dowodów księgowych w zakresie efektywności, celowości, gospodarności i legalności ponoszonych wydatków,
 3. Inwentaryzacja roczna kasy i druków ścisłego zarachowania,
 4. Postępowania powyżej 30.000 euro,
 5. Gospodarowanie pojazdami służbowymi.

Zalecenia pokontrolne


5 czerwca 2019r.

Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Słupsku

zakres kontroli:

Zgodnie z pkt. 1 porozumienia w sprawie powierzenia czynności kontrolnych stacji kontroli pojazdów zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Słupsk a Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego kontrolę przeprowadzono w zakresie:

 • zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art.83 ust.3 ustawy,
 • prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
 • prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Protokół kontroli