INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT SE-407/6/20 dostawa paliw płynnych.
image_printDRUKUJ

Słupsk dnia 14. 04. 2020 r.

Znak sprawy: SE-407/6/20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 14-04-2020 r. o godz. 1030

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa paliw płynnych (ropopochodnych)”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 833 142,96 PLN brutto.

Została złożona 1 oferta:

Oferta nr 1 zawiera cenę dostawy na kwotę 787 920,00 PLN brutto.

Nr.

oferty

Firma

Liczba punktów w kryterium

Razem

punktów

Cena

Odległość

od stacji paliw

Opust

cenowy

Termin zapłaty

1.

OKTAN Brzeski, Grzenkowicz” Sp. J.

ul. Bohaterów Westerplatte 7, 76-200 Słupsk

60

20

15

5

100

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, zgodnej z art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 
 

Załącznik:
1. Informacja z otwarcia ofert

Data Publikacji: 14 kwietnia 2020 @ 13:38
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 08:52

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Andrzej Roman
Autor treści ; Dział eksploatacji pojazdów SPR | + Inne artykuły