Przetarg nieograniczony, pisemny, na sprzedaż pojazdów.
image_printDRUKUJ

OGŁOSZENIE

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ogłasza: przetarg nieograniczony, pisemny (ofertowy), na sprzedaż pojazdów  n/w pojazdów:.

L.p. Marka  

Rodzaj

pojazdu

Nr rejestracyjny Rok produkcji Cena

Wywoławcza

(zł)

Przebieg

(tys. km)

 

Wysokość wadium

(zł)

1. VW Crafter sanitarny GS 69080 2012 59 900,- 375. 1198,-
2. VW Crafter sanitarny GS 71760 2012 73 300,- 260. 1466,-
3. VW Crafter sanitarny GS 82621 2015 107 800,- 180. 2156,-
 1. Pojazdy oglądać można w dniach 11.2021 r. –  26 .11.2021 r. w godzinach od 9:00 do 12:00.
 2. Oferty pisemne na zakup pojazdów na formularzu ofertowym , zamieszczonym na stronie internetowej Stacji: bip.pogotowie.slupsk.pl składać należy do dnia 29 .11.2021 r. do godziny 12:30 w sekretariacie Stacji (pok. nr 19),(sekretariat czynny codziennie w dni powszednie w godz. 7:00 do 14:00).
 3. Oferty muszą być złożone w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą przed jej oficjalnym otwarciem, z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż pojazdów – nie otwierać.”
 4. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego pojazdu.
 5. Oferent, na dany pojazd może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.11.2021  r., o godzinie 12:40 w Sali konferencyjnej Stacji (pok. nr 21).
 7. Oferta powinna być zabezpieczona wadium . Warunki dotyczące wadium:
  a) wysokości wadium musi stanowić 2% ceny wywoławczej samochodu,
  b) wadium wnosi się w pieniądzu PLN w formie:
  – przelewu na konto Stacji, nr konta Bank Zachodni WBK 10 1500 1692 1216 9004 3211 0000 i dołącza do oferty potwierdzenie dokonania przelewu z zapisem „Wadium na samochód GS……”. Wadium będzie skuteczne jeżeli do terminu składania ofert znajdzie się na rachunku Stacji,
  – gotówki w kasie Stacji do terminu składania ofert.
  c) dowód uiszczenia wadium musi być dołączony do oferty.
 8. Odrzucone zostaną oferty, które:
  a) wpłynęły po wyznaczonym terminie,
  b) nie zawierają wszystkich danych przewidzianych w formularzu ofertowym lub dane te są nieczytelne – w stopniu uniemożliwiającym komisji zidentyfikowanie woli oferenta,
  c) które nie oferują co najmniej ceny wywoławczej.
 9. Wygrywa oferent, który zaoferował cenę najwyższą. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą najwyższą cenę (wyższą lub co najmniej równą cenie wywoławczej), organizator przetargu zwróci się do tych oferentów o złożenie we wskazanym terminie dodatkowych ofert z ceną wyższą od dotychczas zaoferowanej.
 10. O wynikach przetargu jak i o ofertach odrzuconych oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Ponadto wyniki przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stacji oraz na tablicy ogłoszeń Stacji.
 11. Ustalony w drodze przetargu nabywca obowiązany jest w okresie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty uiścić cenę nabycia.
 12. W przypadku nie dokonania zapłaty ceny nabycia przez nabywcę, w terminie określonym w pkt. 10 sprzedaż pojazdu zaproponuje się oferentowi, który w kolejności zaoferował najwyższą cenę.
 13. Wydanie pojazdu nabywcy wraz z niezbędną dokumentacją i fakturą nastąpi bezpośrednio po zapłaceniu ceny nabycia.
 14. Odbiór i ewentualny załadunek i transport kupionego pojazdu dokonuje nabywca na własny koszt.
 15. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią „Regulaminu przetargu”, zamieszczonego na stronie internetowej Stacji.
 16. Szczegółowe informacji  uzyskać można pod numerem tel 0-59 8414520 wew. 65.
 17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub wycofania pojazdów z przetargu przed terminem otwarcia ofert bez podania przyczyny.

Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na podanej wyżej stronie internetowej w dniach od  18 listopada 2021 r. do 29 listopada 2021r. 

Zdjęcia GS 69080

Zdjęcia GS 71760

Zdjęcia GS 82621

Załączniki:

1) Ogłoszenie
2) Formularz ofertowy
3) Regulamin
4) Klauzula informacyjna RODO
5) Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Data Publikacji: 18 listopada 2021 @ 10:54
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 08:40

 

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Irena Rozwandowicz
Autor treści ; Dział eksploatacji pojazdów SPR | + Inne artykuły