ZAKOŃCZONY – Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa
image_printDRUKUJ

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU
Ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

 

  1. Podmiot zatrudniający: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 76-200 Słupsk Paderewskiego 5
  2. Wymagane kwalifikacje:
   Lekarz – spełniający wymagania dla lekarza systemu, o którym mowa w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z pozn. zm.
   Minimalne 5-cio letnie doświadczenie w okresie ostatnich 10 lat w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w jednostkach Państwowego Ratownictwa Medycznego.
  3. Dodatkowe wymagania:
   Dobra znajomość j. polskiego w mowie i piśmie
   Znajomość systemu wspomagania dowodzenia SWD PRM
  4. Informacja o warunkach pracy:
   Wymiar czasu pracy – ¼ etatu od poniedziałku do czwartku, tj. w wymiarze tygodniowym:
   * Pn – 8.00 – 11.30 – 3,5 h
   * Wt – 8.00 – 10.00 – 2 h
   * Śr – 8.00 – 10.00 – 2 h
   * Czw – 8.00 – 10.00 – 2 h
   Umowa o pracę zostanie zawarta na okres od 01 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. , z możliwością przedłużenia.
   Wynagrodzenie za pracę obejmuje:
   i. Wynagrodzenie zasadnicze – 2000,00 zł brutto
   ii. Dodatek funkcyjny – 25% wynagrodzenia zasadniczego
   iii. Dodatek stażowy
   Praca wyłącznie w siedzibie firmy w Słupsku ul. Paderewskiego 5
   Zakres odpowiedzialności na stanowisku Dyrektora ds. lecznictwa:
   * odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie Działu Usług Medycznych;
   * organizacja i koordynowanie działalności w sprawach medycznych;
   * zarządzanie personelem medycznym;
   * ustalanie rozkładu pracy, grafików, zabezpieczanie zastępstw;
   * nadzorowanie procesu udzielania świadczeń pod względem medycznym;
   * nadzorowanie realizacji kontraktu z NFZ;
   * obsługa procesu reklamacyjnego;
   * nadzorowanie prowadzenia dokumentacji medycznej;
   * opracowywanie i wdrażanie procedur w Stacji Pogotowia;
   * nadzorowanie nad działem farmacji zamówień i rozchodów leków materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego;
   * nadzór nad stanem urządzeń medycznych w zakresie przeglądów i napraw;
   * nadzorowanie i obsługa modułu statystyki medycznej w SWD PRM.
  5. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
   podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
   dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom oraz prawo wykonywania zawodu)
   opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
   dokumenty potwierdzające staż pracy w jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
   kopie dokumentów, o których mowa w pkt b i d, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
   informację z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu.
   oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko (stanowiące załącznik nr 1).
  6. Termin składania dokumentów:
   Dokumenty należy składać w sekretariacie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego 5. (pokój 19) w terminie do 10 maja 2023 r. do godziny 13.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko z-cy Dyrektora ds. lecznictwa.” oraz z imieniem,  nazwiskiem i nr telefonu kontaktowego kandydata.
  7. Informacje dodatkowe:
   Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego pogotowie.slupsk.pl, oraz w Dziale Usług Medycznych (pokój nr 11) w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego 5.
   Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego udzielane są na pisemny wniosek kandydata złożony w sekretariacie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego 5. (pokój 19).
  8. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 18 maja 2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin prowadzenia konkursu
 3. Szczegółowe warunki konkursu
 4. Załącznik nr 1 oświadczenie

Data Publikacji: 25 kwietnia 2023 @ 13:30
Ostatnia modyfikacja: maj 23, 2023 @ 11:17

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Andrzej Rut
Autor treści ; Dział usług medycznych | + Inne artykuły