Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 2023
image_printDRUKUJ

Wniosek nr 1

Pytanie:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:
Z informacji jakie posiada Stacja, do ilu Nagłych Zatrzymań Krążenia doszło w miejscach publicznych na terenie miasta Słupska w 2022r. ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, z informacji jakie posiada Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na terenie miasta Słupska w 2022 r doszło do 24 przypadków nagłego zatrzymania krążenia w miejscach publicznych.


Wniosek nr 2 z dnia 31.12.2023

(Pytanie 1: Jaki jest przewidywany termin uruchomienia pomorskiej platformy zdrowotnej?)

Ad. 1

Umowę na uruchomienie pomorskiej platformy e-zdrowia w znaczeniu platformy regionalnej – zamykającej prace nad całością projektu podpisał z wykonawcą Pomorski Urząd Marszałkowski i na dzień dzisiejszy termin uruchomienia platformy regionalnej nie został jeszcze ustalony.

(Pytanie 2 Czy prace/ uslugi/ produkty  realizowane i dostarczane w ramach postępowania na „Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR” zostały zakończone i odebrane protokolarnie? 

    * Jeżeli nie – jakie są powody opóźnienia w odbiorach i czy w związku z nimi będą wykorzystywane kary umowne?)

Ad. 2

Prace związane z projektem w części umowy wykonawcy głównego z podmiotem – Stacją Pogotowia Ratunkowego zostały zakończone w terminie, SPR nie zawierał aneksów umowy dot. Przedłużenia prac

Prace związane z umową na „Budowę i Wdrożenie Systemów Dziedzinowych, Platformy Regionalnej, GCPD i DR” Po stronie Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego  nie zostały odebrane z uwagi na wydłużenie terminu realizacji.

(Pytanie: 3. Proszę o przekazanie:

  1.   a) umów (jeżeli to stosowne i wystąpiły opóźnienia aneksów) zawartych z wykonawcami wyłonionymi w ramach postępowania na „Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”
  2.   b) Podpisanych protokołów odbiorowych  prac  – wskazuję że, zgodnie z orzeczeniem  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 12 września 2006 r. (IV SA/Wr 568/06), w treści którego sąd uznał, że: „wszystkie informacje dotyczące umów o realizację zamówień publicznych, a więc takich w oparciu, o które wydatkowane są środki publiczne i osiągane cele o znaczeniu publicznym są informacjami publicznymi”)

Ad. 3

W załączeniu skan Umowy nr 177/U/22 z dnia 8.04.2022 r. oraz skany Aneksów nr 1, 2, 3, 4.

Protokół odbioru końcowego SPR.

Link do pobrania załączników.


Data Publikacji: 12 maja 2023 @ 12:20
Ostatnia modyfikacja: sty 11, 2024 @ 12:58

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Andrzej Rut
Autor treści ; Dział usług medycznych | + Inne artykuły