Uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych.
image_printDRUKUJ

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU
Ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

Podmiot zatrudniający:

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, 76-200 Słupsk ul. Paderewskiego 5

Przedmiot konkursu:

3 stanowiska dla ratowników medycznych lub pielęgniarek/pielęgniarzy systemu

Wymagane kwalifikacje:

Ratownik medyczny, o którym mowa w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z pozn. zm. lub pielęgniarka/pielęgniarz systemu, o którym mowa w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z późn. zm.

 Dodatkowe wymagania:

Dobra znajomość j. polskiego w mowie i piśmie
Znajomość systemu wspomagania dowodzenia SWD PRM
Minimalna deklarowana gotowość do podjęcia dyżurów w „Ofercie” stanowiącej załącznik nr 2 w ilości min. 72 godzin w stosunku miesiąca

Informacja o warunkach pracy:

Praca w ramach dyżurów od poniedziałku do niedzieli oraz dni świąteczne w wyznaczonych przez grafik godzinach.
Praca w zespołach wyjazdowych typu podstawowego „P”, specjalistycznego „S” i transporcie sanitarnym.
Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 01 lipca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.
Wymiar czasu pracy określony przez grafik dyżurów w ilości godzin min. 12h/m-c max. 240h/m-c
Grafik pracy ustalany do 20 dnia miesiąca poprzedzającego może uwzględniać propozycje pracownika.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

Ofertę o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (stanowiącą załącznik nr 2) – z wyraźnym wskazaniem stanowiska.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły)
Dokumenty potwierdzające staż pracy w jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
Wypis z ewidencji działalności gospodarczej wydany przez właściwy organ – lub z CEiDG
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, lub adnotacja w CEiDG
Zaświadczenie o numerze NIP, lub adnotacja w CEiDG
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. b-f, oraz k-l (jeśli dotyczy) powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.
CV oferenta
Oświadczenie kandydata (zawierające treść) o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszych szczegółowych warunków konkursu.
Zaświadczenie właściwej OIPiP o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – (dotyczy pielęgniarek/pielęgniarzy systemu).
Prawo wykonywania zawodu – (dotyczy pielęgniarek/pielęgniarzy systemu). 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego 5. (pokój 19) w terminie do 12 czerwca 2023 r. do godziny 9.00 (liczy się data dostarczenia dokumentów do SPR, nie data stempla pocztowego), w zamkniętych kopertach z dopiskiem ” Konkurs na świadczenie usług medycznych” oraz z imieniem,  nazwiskiem i nr telefonu kontaktowego kandydata.

Informacje dodatkowe:

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego www.pogotowie.slupsk.pl, oraz w Dziale Usług Medycznych (pokój nr 11) w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego 5.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur:

Nastąpi w dniu 12 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.

Ogłoszenie o wynikach konkursu:

Zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.pogotowie.slupsk.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPR w Słupsku przy ul. Paderewskiego 5 (tablica ogłoszeń – parter) w terminie do 14 czerwca 2023 r.

Dyrektor SPR w Słupsku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert. Skargi i protesty dotyczące trybu ogłoszenia konkursu, zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać do Dyrektora SPR w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru ofert.

Słupsk 29 maj 2023 r.

Załączniki:

  1. Szczegółowe warunki przeprowadzania konkursu.
  2. Oświadczenie
  3. Oferta
  4. Umowa

Data Publikacji: 29 maja 2023 @ 14:18
Ostatnia modyfikacja: maj 29, 2023 @ 14:28

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Andrzej Rut
Autor treści ; Dział usług medycznych | + Inne artykuły