Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.
image_printDRUKUJ

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU

Ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa  w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

 1. Podmiot zatrudniający:
  Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Paderewskiego 5

 1. Wymagane kwalifikacje:

  1. Lekarz – spełniający wymagania dla lekarza systemu, o którym mowa w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z pozn. zm.

  2. Minimalne 5-cio letnie doświadczenie w okresie ostatnich 10 lat w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w jednostkach Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 1. Dodatkowe wymagania:

  1. Dobra znajomość j. polskiego w mowie i piśmie

  2. Znajomość systemu wspomagania dowodzenia SWD PRM

 1. Informacja o warunkach pracy:

  1. Wymiar czasu pracy – ¼ etatu od poniedziałku do czwartku, tj. w wymiarze tygodniowym:

  • Pn – 8.00 – 11.30 – 3,5 h

  • Wt – 8.00 – 10.00 – 2 h

  • Śr – 8.00 – 10.00 – 2 h

  • Czw – 8.00 – 10.00 – 2 h

  1. Umowa o pracę zostanie zawarta na okres od 01 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. , z możliwością przedłużenia.

  2. Wynagrodzenie za pracę obejmuje:

   1. Wynagrodzenie zasadnicze – 2000,00 zł brutto

   2. Dodatek funkcyjny – 25% wynagrodzenia zasadniczego

   3. Dodatek stażowy

  3. Praca wyłącznie w siedzibie firmy w Słupsku ul. Paderewskiego 5

  4. Zakres odpowiedzialności na stanowisku Dyrektora ds. lecznictwa:

 • odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie Działu Usług Medycznych

 • organizacja i koordynowanie działalności w sprawach medycznych;

 • zarządzanie personelem medycznym;

 • ustalanie rozkładu pracy, grafików, zabezpieczanie zastępstw;

 • nadzorowanie procesu udzielania świadczeń pod względem medycznym;

 • nadzorowanie realizacji kontraktu z NFZ;

 • obsługa procesu reklamacyjnego;

 • nadzorowanie prowadzenia dokumentacji medycznej

 • opracowywanie i wdrażanie procedur w Stacji Pogotowia;

 • nadzorowanie nad działem farmacji zamówień i rozchodów leków materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego

 • nadzór nad stanem urządzeń medycznych w zakresie przeglądów i napraw.

 • nadzorowanie i obsługa modułu statystyki medycznej w SWD PRM

 1. . Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem

  2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom oraz prawo wykonywania zawodu)

  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

  4. dokumenty potwierdzające staż pracy w jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

  5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt b i d, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

  6. informację z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu.

  7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

 1. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego 5. (pokój 19) w terminie do 26 czerwca 2023 r. do godziny 13.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko z-cy Dyrektora ds. lecznictwa.” oraz z imieniem, nazwiskiem i nr telefonu kontaktowego kandydata.

 1. Informacje dodatkowe:

  1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego www.pogotowie.slupsk.pl, oraz w Dziale Usług Medycznych (pokój nr 11) w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego 5.

  2. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego udzielane są na pisemny wniosek kandydata złożony w sekretariacie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego 5. (pokój 19)

 1. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.

 1. Ogłoszenie o wynikach konkursu:

Zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.pogotowie.slupsk.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPR w Słupsku przy ul. Paderewskiego 5 (tablica ogłoszeń – parter) w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Słupsk 07 czerwca 2023 r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie.
 2. Oświadczenie.
 3. Szczegółowe warunki przeprowadzania konkursu ofert.

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy.

Data Publikacji: 7 czerwca 2023 @ 11:27
Ostatnia modyfikacja: cze 9, 2023 @ 11:53

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Andrzej Rut
Autor treści ; Dział usług medycznych | + Inne artykuły