Konkurs nr 3 na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.
image_printDRUKUJ

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU
Ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

 1. Podmiot zatrudniający: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 76-200 Słupsk Paderewskiego 5
 2. Wymagane kwalifikacje:
  1. lekarz – posiadający tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. (Dz. U. poz. 1515) w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
  2. oraz ośmioletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza.
 3. Dodatkowe wymagania:
  1. Dobra znajomość j. polskiego w mowie i piśmie
  2. Znajomość systemu wspomagania dowodzenia SWD PRM
 4. Informacja o warunkach pracy:

Wymiar czasu pracy – ¼ etatu od poniedziałku do czwartku, tj. w wymiarze tygodniowym:

 • Pn – 8.00 – 11.30 – 3,5 h
 • Wt – 8.00 – 10.00 – 2 h
 • Śr – 8.00 – 10.00 – 2 h
 • Czw – 8.00 – 10.00 – 2 h

Umowa o pracę zostanie zawarta na okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. , z możliwością jej przedłużenia.
Wynagrodzenie za pracę obejmuje:

 • Wynagrodzenie zasadnicze – 2200,00 zł brutto
 • Dodatek funkcyjny – 25% wynagrodzenia zasadniczego
 • Dodatek stażowy

Praca wyłącznie w siedzibie firmy w Słupsku ul. Paderewskiego 5

Zakres odpowiedzialności na stanowisku Dyrektora ds. lecznictwa:

 • odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie Działu Usług Medycznych
 • organizacja i koordynowanie działalności w sprawach medycznych;
 • zarządzanie personelem medycznym;
 • ustalanie rozkładu pracy, grafików, zabezpieczanie zastępstw;
 • nadzorowanie procesu udzielania świadczeń pod względem medycznym;
 • nadzorowanie realizacji kontraktu z NFZ;
 • obsługa procesu reklamacyjnego;
 • nadzorowanie prowadzenia dokumentacji medycznej
 • opracowywanie i wdrażanie procedur w Stacji Pogotowia;
 • nadzorowanie nad działem farmacji zamówień i rozchodów leków materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego
 • nadzór nad stanem urządzeń medycznych w zakresie przeglądów i napraw.
 • nadzorowanie i obsługa modułu statystyki medycznej w SWD PRM
 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z załącznikiem nr 1
  2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom oraz prawo wykonywania zawodu)
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  4. dokumenty potwierdzające staż pracy w jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
  5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt b i d, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
  6. informację z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu.
  7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 1. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego 5. (pokój 19) w terminie do 30 listopada 2023 r. do godziny 13.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko z-cy Dyrektora ds. lecznictwa.” oraz z imieniem,  nazwiskiem i nr telefonu kontaktowego kandydata.

 1. Informacje dodatkowe:
   • Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego bip.pogotowie.slupsk.pl, oraz w Dziale Usług Medycznych (pokój nr 11) w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego 5.
   • Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego udzielane są na pisemny wniosek kandydata złożony w sekretariacie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego 5. (pokój 19)
 2. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.
 3. Ogłoszenie o wynikach konkursu:

Zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.bip.pogotowie.slupsk.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPR w Słupsku przy ul. Paderewskiego 5 (tablica ogłoszeń – parter) w terminie do 15 grudnia 2023 r.

Słupsk 13 listopada 2023 r.

Załączniki:

Ogłoszenie
Oświadczenie
Regulamin
Warunki Konkursu

Data Publikacji: 13 listopada 2023 @ 13:40
Ostatnia modyfikacja: lis 29, 2023 @ 13:12

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Andrzej Rut
Autor treści ; Dział usług medycznych | + Inne artykuły