Przetarg na sprzedaż majątku Stacji. Łódź motorowa, przyczepa – Zakończona
image_printDRUKUJ

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ogłasza: przetarg nieograniczony, pisemny (ofertowy), na sprzedaż majątku Stacji jak niżej.

L.p.

Nazwa przedmiotu zbycia

 

Rodzaj/model

 

Nazwa

/nr rejestr.

Rok produkcji

Cena

wywoławcza

(zł)

 

Wysokość wadium

(zł)

1.

Łódź motorowa

TM-1025IBC

sanitarny

„MW Pogotowie”

2011

275.000,00

5.500,00

2.

Przyczepa

podłodziowa

Tramp-Trail

GS 2787A

2011

   24 500,00

490,00

3.

Żurawik

stacjonarny

2011

  6.750,00

135,00

 1. Majątek Stacji przeznaczony do zbycia oglądać można po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Stacji pod nr tel. 59 84 14 520 wew. 65.
 2. Oferty pisemne na zakup w/w przedmiotów zbycia składać należy na formularzu ofertowym , zamieszczonym na stronie internetowej Stacji pogotowie.slupsk.pl do dnia 12.03.2024 r. do godziny 12:30 w sekretariacie Stacji (pok. nr 19), (sekretariat czynny codziennie w dni powszednie w godz. 7:00 do 14:00).
 3. Oferty muszą być złożone w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą przed jej oficjalnym otwarciem, z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż majątku Stacji – nie otwierać.”
 4. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego w/w przedmiotu zbycia.
 5. Oferent, na dany przedmiot zbycia może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12.03.2024  r., o godzinie 12:40 w Sali konferencyjnej Stacji (pok. nr 21).
 7. Oferta powinna być zabezpieczona wadium . Warunki dotyczące wadium:
  1. wysokości wadium musi stanowić 2% ceny wywoławczej przedmiotu zbycia ,
  2. wadium wnosi się w pieniądzu PLN w  formie: przelewu na konto Stacji, nr konta Bank Zachodni WBK 10 1500 1692 1216 9004 3211 0000 i dołącza do oferty potwierdzenie dokonania przelewu z zapisem „Wadium na …………….……”. Wadium będzie skuteczne jeżeli do terminu składania ofert  znajdzie się na rachunku Stacji,
  3. dowód uiszczenia wadium musi być dołączony do oferty.
 8. Odrzucone zostaną oferty, które:
  1. wpłynęły po wyznaczonym terminie,
  2. nie zawierają wszystkich danych przewidzianych w formularzu ofertowym lub dane te są nieczytelne – w stopniu uniemożliwiającym komisji zidentyfikowanie woli oferenta,
  3. które nie oferują co najmniej ceny wywoławczej.
 9. Wygrywa oferent, który zaoferował cenę najwyższą.
  W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą najwyższą cenę (wyższą lub co najmniej równą cenie wywoławczej), organizator przetargu zwróci się do tych oferentów o złożenie we wskazanym terminie dodatkowych ofert z ceną wyższą od dotychczas zaoferowanej.
 10. O wynikach przetargu jak i o ofertach odrzuconych oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
  Ponadto wyniki przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stacji oraz na tablicy ogłoszeń Stacji.
 11. Ustalony w drodze przetargu nabywca obowiązany jest w okresie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty uiścić cenę nabycia.
 12. W przypadku nie dokonania zapłaty ceny nabycia przez nabywcę, w terminie określonym w pkt. 10 sprzedaż Stacja zaproponuje oferentowi, który w kolejności zaoferował najwyższą cenę.
 13. Wydanie zakupionego przedmiotu dla nabywcy wraz z niezbędną dokumentacją i fakturą nastąpi bezpośrednio po zapłaceniu ceny nabycia lub w terminie uzgodnionym między nabywcą a Stacją.
 14. Odbiór i ewentualny załadunek i transport kupionego przedmiotu zbycia dokonuje nabywca na własny koszt.
 15. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią „Regulaminu przetargu”, zamieszczonego na stronie internetowej Stacji.
 16. Szczegółowe informacje  uzyskać można pod numerem tel 0-59 8414520 wew. 65.
 17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub wycofania przedmiotów zbycia z przetargu przed terminem otwarcia ofert bez podania przyczyny.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Regulamin przetargu

Oszacowanie Wartości Jachtu M/Y MW Pogotowie TM-1025 IBC

Data Publikacji: 7 lutego 2024 @ 07:38
Ostatnia modyfikacja: mar 14, 2024 @ 13:11

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Irena Rozwandowicz
Autor treści ; Dział eksploatacji pojazdów SPR | + Inne artykuły