Jesteś tutaj: Bip -> Informacje o kontrolach
Informacje o kontrolach
Prezydent Miasta Słupska Transportowy Dozór Techniczny 20.10.2022

zakres kontroli:

art. 83b ust.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym- kontrola Stacji Kontroli Pojazdów


Pomorski Urząd Wojewódzki, wydział Państwowego Ratownictwa Medycznego w Gdańsku 28.09.2022 – 31.01.2023

zakres kontroli:

Działalność dysponentów jednostek PRM w ZRM pod względem zgodności z procedurami, czasu wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia oraz powrotu przez ZRM


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku 29.07.2022

zakres kontroli:

Kontrola stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz realizacji podejmowanych działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w chorób. Kontrola ambulansów.


Inspektor ochrony środowiska 09.02.2022 – 01.03.2022

zakres kontroli:

Przestrzeganie przepisów i decyzji z zakresu ochrony środowiska.


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 07.02.2022 do 18.02.2022

zakres kontroli:

 1. Gosp. Środkami Publicznymi w szczególności w zakresie efektywności celów , gospodarności i legalności ponoszonych wydatków
 2. Poprawności nawiązywania stosunku pracy
 3. Prawidłowości stosowania przepisów przy udzielaniu zamówień publicznych
 4. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w wybranych obszarach
 5. Realizacja wypłaty dodatków covidowych.

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku 07.10.2021

zakres kontroli:

Wizytacja w związku z przystąpieniem przez SPR do konkursu na świadczenie usług Ratownictwa Medycznego


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 2021.06.14- 25.06.2021

Kontrola zdalna :

 1. Gosp. Śr. Publicznymi
 2. Prawidłowość ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonywania zakupów poniżej 30.000 euro netto.
 4. Funkcjonowanie systemu kontroli  zarządczej w obszarze środowisko wewnętrzne.

 


Prezydent Miasta Słupska Transportowy Dozór Techniczny  17.06.2021 r.

zakres kontroli:

art..83b ust.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym- kontrola Stacji Kontroli Pojazdów


Transportowy Dozór Techniczny Termin kontroli: 20.10.2020 r.

zakres kontroli:

Sprawdzenia wyposażenia i warunków lokalnych dla stacji kontroli pojazdów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dni. 10 luty 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne


Prezydent Miasta Słupska Transportowy Dozór Techniczny: 28.07.2020

zakres kontroli:

ART. 83 b ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym-okresowa kontrola Stacji Kontroli Pojazdów


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Kontrola zdalna: 2020.07.15- 24.07.2020

zakres kontroli:

Gosp. Śr. Publicznymi 2. Prawidłowość ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 3. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonywania zakupów poniżej 30.000


NFZ Departament Kontroli Terenowy Wydział kontroli XI w Gdańsku Kontrola prowadzona elektronicznie.

Data rozpoczęcia kontroli: 24.02.2020 r.(przerwa w kontroli: 02.03.2020 r- 03.08.2020 r.) data zakończenia kontroli: 28.09.2020 r. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej-ratownictwo medyczne w zakresie: świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego. Okres objęty kontrolą: 03.04.2019 r. do 27.12.2019 r.

zakres kontroli:

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej-ratownictwo medyczne w zakresie: świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego.


Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku 2 grudnia 2019 r.

zakres kontroli:

 1. przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych;
 2. sprawdzanie spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane
  w stanie gotowości do użycia w dziedzinach, o których mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. – Prawo o miarach (Dz.U. z 2019r. poz.541, z późn.zm.);
 3. sprawdzenie posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;
 4. przestrzeganie spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej;
 5. posiadanie koncesji, o których mowa w art.32 ust.1 pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą paliw ciekłych, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.z 2019r. poz.755 z poźn.zmianami);
 6. wpis do rejestru, o któwym mowa w art.32a 4 ww. ustawy Prawo energetyczne;
 7. zgłoszenie do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych, o którym mowa a wrt.43e – zgodnie z art.23r ust.3 pkt 1-2 i 3 ww. ustawy Prawo energetyczne

Protokół kontroli


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 7 października 2019 r.

zakres kontroli:

 1. Wydatki publiczne,
 2. Kontrola dowodów księgowych w zakresie efektywności, celowości, gospodarności i legalności ponoszonych wydatków,
 3. Inwentaryzacja roczna kasy i druków ścisłego zarachowania,
 4. Postępowania powyżej 30.000 euro,
 5. Gospodarowanie pojazdami służbowymi.

Zalecenia pokontrolne


Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Słupsku 5 czerwca 2019r.

zakres kontroli:

Zgodnie z pkt. 1 porozumienia w sprawie powierzenia czynności kontrolnych stacji kontroli pojazdów zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Słupsk a Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego kontrolę przeprowadzono w zakresie:

 • zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art.83 ust.3 ustawy,
 • prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
 • prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Protokół kontroli

Data Publikacji: 3 stycznia 2020 @ 08:46
Ostatnia modyfikacja: maj 12, 2023 @ 14:33

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Jolanta Karbownik
Autor treści ; Statystyka medyczna SPR | + Inne artykuły