Rejestry i archiwa, udostępnianie dokumentacji medycznej

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku prowadzi archiwum dokumentacji medycznej pacjentów, w przypadku których wzywany był ambulans pogotowia ratunkowego.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA  DOKUMENTACJI  MEDYCZNEJ.
Dokumentacja udostępniana jest nie odpłatnie.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku jako podmiot wykonujący działalność leczniczą w przypadku realizacji weryfikacji tożsamości osoby żądającej wydania dokumentacji medycznej w siedzibie Stacji jest zobowiązany do weryfikacji tożsamości:

  • pacjenta żądającego udostępnienia dokumentacji medycznej z przebiegu własnego leczenia
  • opiekuna pacjenta małoletniego
  • pacjenta małoletniego
  • osoby uzyskującej dostęp do dokumentacji medycznej na podstawie upoważnienia

Weryfikacja tożsamości odbywa się na podstawie kontroli okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego  co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku inny numer jednoznacznie identyfikujący zarówno pacjenta jak i też opiekuna pacjenta małoletniego czy osoby uzyskującej dostęp do dokumentacji medycznej na podstawie upoważnienia.

Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności:

  • dowód osobisty
  • legitymacja studencka
  • prawo jazdy
  • paszport.

W przypadku, jeżeli w imieniu pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to niezależnie od weryfikacji tożsamości przedstawiciela ustawowego oraz weryfikacji tożsamości pacjenta małoletniego niezbędne jest udostepnienie do wglądu w oryginale dokumentu urzędowego potwierdzającego fakt iż osoba żądająca dokumentacji medycznej jest przedstawiciele ustawowym pacjenta małoletniego, gdzie w szczególności takim dokumentem w przypadku wystąpienia rodziców małoletniego pacjenta jest odpis aktu urodzenia pacjenta lub inny dokument urzędowy na podstawie którego można bez przeszkód ustalić fakt iż wnioskodawca jest przedstawicielem ustawowym małoletniego.

W przypadku realizacji tożsamości osoby żądającej wydania dokumentacji medycznej w inny sposób niż osobiście, przy użyciu środków komunikacji na odległość – poczta lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, koniecznym jest dostarczenie do Stacji Pogotowia Ratunkowego potwierdzenia notarialnego podpisu na wniosku o udostepnienie dokumentacji medycznej osoby żądającej udostępnienia dokumentacji medycznej, potwierdzenia notarialnego podpisu upoważnienia do działania w imieniu pacjenta lub pacjenta małoletniego jeżeli w imieniu pacjenta lub pacjenta małoletniego występuje inna osoba jak radca prawny czy adwokat, wraz z dostarczeniem kopii dokumentu pacjenta potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku inny dokument jednoznacznie identyfikujący zarówno pacjenta jak i tez przedstawiciela ustawowego pacjenta małoletniego czy osoby uzyskującej dostęp do dokumentacji medycznej na podstawie upoważnienia.

W przypadku, jeżeli w imieniu pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to niezbędne jest dostarczenie do siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku w oryginale poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusz lub występującego radcę prawnego albo adwokata dokumentu urzędowego potwierdzającego fakt iż osoba żądająca dokumentacji medycznej jest przedstawicielem ustawowym małoletniego, gdzie w szczególności takim dokumentem jest odpis aktu urodzenia małoletniego pacjenta lub inny dokument urzędowy na podstawie którego można bez przeszkód ustalić fakt iż wnioskodawca jest przedstawicielem ustawowym małoletniego.

Dodatkowo

Osoba zwracająca się z żądaniem na podstawie art. 15 RODO zgodnie z art 24c ust.12 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

Powyższe działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku są podyktowane należytą dbałością o ochronę danych wrażliwych jakimi jest dokumentacja medyczna pacjenta.

Załączniki:

Wniosek

Data Publikacji: 7 stycznia 2020 @ 12:04
Ostatnia modyfikacja: sie 31, 2022 @ 07:12

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Mariusz Kisiel
Autor treści ; Inspektor Ochrony Danych Osobowych | + Inne artykuły