Jesteś tutaj: Bip -> Statut Podmiotu
Statut Podmiotu

UCHWAŁA NR 402/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku

W sprawie nadania Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zm[1].) oraz §6 pkt 2 Statutu Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 39 poz. 905[2]).

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:

§1

 1. Nadaje się Statut Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.
 2. Treść statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Statut Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Tracą moc:

  • 1 ust. 2 uchwały nr 559/XL/02 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku i nadania statutu,
  • uchwała nr 345/XXIII/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku,
  • uchwała nr 284/XVII/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku,
  • uchwała nr 134/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stacji Pogotowia ratunkowego w Słupsku.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (zwanej dalej ustawą) w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 30 czerwca 2012 r., kierownicy podmiotów leczniczych są zobowiązani dostosować ich działalność oraz statut i regulamin organizacyjny do przepisów niniejszej ustawy.

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy statut nadaje podmiot tworzący. W art. 42 ust. 2 ustawy określony jest zamknięty katalog elementów jakie powinien zawierać statut: firma podmiotu, siedziba podmiotu, cele i zadania podmiotu, organy i struktura organizacyjna podmiotu, w tym zadania czas trwania kadencji rady społecznej, okoliczności odwołania członków rady społecznej przed upływem kadencji oraz forma gospodarki finansowej. Art. 42 ust. 3 ustawy stanowi, iż podmiot może prowadzić określoną, wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż działalność lecznicza.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku jest uzasadnione.

 

Załącznik do Uchwały Nr 402/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku

STATUT STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, zwana dalej Stacją jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 2. Podmiotem tworzącym Stację jest Województwo Pomorskie.
 3. Siedzibą Stacji jest miasto Słupsk.
 4. Szpital działa na podstawie:
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) zwanej w dalszej części statutu „Ustawą”,
 • ustawy z dnia 8 września 2006 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • niniejszego Statutu.

II. CELE I ZADANIA STACJI

§2

 1. Podstawowym celem działania Stacji jest zapewnienie świadczeń zdrowotnych udzielanych w razie porodu, wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia.
 2. Do zadań Stacji należy w szczególności:
 • udzielanie bezzwłocznej pomocy medycznej i doraźnej w miejscu zdarzenia osobom, które uległy wypadkom lub nagle zachorowały z zagrożeniem życia,
 • przewożenie chorych, których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji z miejsca zamieszkania (lub czasowego pobytu) do zakładu służby zdrowia lub w innych uzasadnionych okolicznościach oraz koordynowanie tych przewozów,
 • w przypadkach nie cierpiących zwłoki przewóz pracowników medycznych z zakładów opieki zdrowotnej, środków leczniczych (krwi), wyposażenia medycznego – gdy nie ma innych możliwości zabezpieczenia natychmiastowego przewozu,
 • zapewnienie udzielania chorym doraźnych, leczniczych świadczeń ambulatoryjnych,
 • prowadzenie rejestracji zgłoszeń i udzielanie informacji o chorych, którym w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem udzielona została pomoc przez Stację,
 • organizowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych, katastrof i innych masowych akcji na terenie województwa, jeżeli rozmiary ich przekraczają możliwość udzielania poszkodowanym natychmiastowej pomocy przez oddziały pomocy doraźnej działające na obszarze ich działania,
 • organizowanie i realizowanie szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego,
 • systematyczna obserwacja i analiza nieszczęśliwych wypadków i nagłych zachorowań oraz niezwłoczne zawiadamianie właściwych organów administracji publicznej o wykryciu czynników mogących być ich przyczyną,
 • opracowywanie materiałów analitycznych dotyczących działalności własnej jednostki i oddziałów pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) wchodzących w skład zakładów opieki zdrowotnej,
 • świadczenie usług transportu sanitarnego i towarowego w zakresie potrzeb ratownictwa medycznego,
 • prowadzenie działalności warsztatów remontowych dla obsługi diagnostyczno – naprawczej własnego taboru samochodowego,
 • prowadzenie sekcji łączności radiowej i przewodowej na potrzeby działalności statutowej Stacji.
 1. Stacja może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą, która nie może w żadnym stopniu ograniczać jej działalności leczniczej ani być uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. Działalność ta może polegać na:
  • świadczeniu usług transportu sanitarnego i zaopatrzeniowego dla podmiotów leczniczych, osób prawnych i fizycznych;
  • świadczeniu usług naprawy samochodów i stacji kontroli pojazdów dla podmiotów leczniczych, osób prawnych i fizycznych;
  • sprzedaży paliwa i akcesoriów samochodowych dla podmiotów leczniczych, osób prawnych i fizycznych;
  • świadczeniu usług ratownictwa medycznego dla podmiotów organizujących imprezy masowe i osób fizycznych;
  • dzierżawie i wynajmie pomieszczeń (biurowych i garażowych) dla jednostek samorządowych, osób prawnych i fizycznych.

III. ORGANY STACJI I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§3

Organami Stacji są:

 1. Dyrektor
 2. Rada Społeczna

§4

 1. Działalnością Stacji kieruje Dyrektor, który reprezentuje Stację na zewnątrz.
 2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy
 3. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
 4. Głównego Księgowego
 5. Pełnomocnika ds. Jakości
 6. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Stacji.
 7. W skład przedsiębiorstwa działającego pod nazwą „Stacja” wchodzą:
 8. Organizację wewnętrzną, w tym strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Stacji i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.
 • komórki organizacyjne działalności podstawowej
 • komórki organizacyjne działalności pomocniczej
 • samodzielne stanowiska pracy

§5

 1. W Stacji działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora.
 2. Zadania Rady Społecznej oraz jej skład określa Ustawa.
 3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Sejmik Województwa Pomorskiego.

§6

 1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
 2. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady Społecznej.
 3. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem jej kadencji w następujących wypadkach:
 • złożenie rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej,
 • wykonywanie osobiście lub przez jego małżonka działalności konkurencyjnej lub zatrudnienie w podmiocie wykonującym działalność konkurencyjną wobec Stacji,
 • posiadanie osobiście lub przez jego małżonka akcji lub udziałów w spółkach handlowych, które wykonują działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Stacji,
 • skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,
 • utrata praw publicznych,
 • długotrwała niezdolność do pełnienia funkcji spowodowana chorobą lub innymi okolicznościami, trwającymi dłużej niż sześć miesięcy,
 • na wniosek podmiotu, którego członek Rady jest przedstawicielem, zaistnienie przyczyn określonych w ustawie lub innych przepisach prawa, uniemożliwiających zasiadanie w Radzie Społecznej.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA STACJI

§7

 1. Stacja jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy.
 2. Stacja gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami, majątkiem samorządu województwa oraz majątkiem własnym.
 3. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego odbywa się na zasadach określonych przez Sejmik Województwa Pomorskiego.
 4. Podstawą gospodarki Stacji jest plan finansowy, w tym plan inwestycyjny ustalony przez Dyrektora.

§8

Wartość majątku Stacji określają:

 1. Fundusz założycielski.
 2. Fundusz Stacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9

W sprawach nie unormowanych w Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

§10

Niniejszy Statut nadaje oraz dokonuje w nim zmian Sejmik Województwa Pomorskiego.

[1] z 2011 r. Dz. U. Nr 149 poz. 887, Nr 174 poz. 1039, Nr 185 poz. 1092

[2] z 2004 r. Nr 56 poz. 1095, z 2006 r. Nr 80 poz. 1691, z 2008 r. Nr 76 poz. 1993

Statut Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

Data Publikacji: 30 grudnia 2019 @ 12:15
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 11:12

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły