1

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla rejonu operacyjnego 22/02 w ramach działania zespołów wyjazdowych „S” i „P”

DYREKTOR

STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO W SŁUPSKU

Ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych ratownictwa medycznego dla rejonu operacyjnego 22/02 w ramach działania zespołów wyjazdowych „S” i „P”

Konkurs dotyczy: ogłoszonego postępowania w trybie konkursu ofert dla Świadczeniodawców w rodzaju ratownictwo medyczne kod postępowania
 11-21-000027/RTM/16/1/22/02/01 ogłoszonego w dniu 20 listopada 2020 r. przez POW NFZ
w ramach działania zespołów wyjazdowych „P” i „S”

Umowy zostaną zawarte na okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Oferty powinny zawierać informacje zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
 o działalności leczniczej (Dz. U.2011, nr 112, po 654 z późn. zm.) oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1510 z późn. zm.), Załącznikiem nr 1 i 2 (wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego)  do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2019 r. , poz. 237) i innymi określonymi w konkursie ogłoszonym w dniu 20 listopada 2020 r. przez POW NFZ w Gdańsku pod numerem
 11-21-000027/RTM/16/1/22/02/01

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego www.bip.pogotowie.slupsk.pl, oraz w Dziale Usług Medycznych (pokój nr 11) Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul .Paderewskiego 5.

Prosimy o składanie ofert w sekretariacie SPR (pokój 19) w terminie do 30 listopada 2020 r. do godziny 10.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych” dla rejonu operacyjnego 22/02 w ramach działania zespołów wyjazdowych „P” i „S”.

Otwarcie i wybór ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 10:30.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki konkursu
 3. Szczegółowe warunki konkursu PDF

 

Dyrektor SPR w Słupsku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert. Skargi i protesty dotyczące trybu ogłoszenia konkursu, zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać do Dyrektora SPR w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

Data Publikacji: 25 listopada 2020 @ 07:54
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 08:47
Oferta pracy inspektora ds. księgowości od 01 grudnia 2022r – ZAKOŃCZONA

I. Warunki pracy

 • Miejsce pracy: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
 • Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia
 • Wymiar etatu: 0,5 etat
 • Liczba godzin w tygodniu: 20
 • Data rozpoczęcia : 01 grudnia 2022r.
 • Wynagrodzenie brutto: od 2.000,00 zł / 0,5 etat

II. Wymagania

 • Wykształcenie: min. średnie zawodowe.
 • Wymagania konieczne: znajomość przepisów w zakresie jednostek finansów publicznych oraz w prowadzeniu pełnej księgowości.
 • Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem biurowym, znajomość przepisów kodeksu pracy, przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych.
 • Samodzielność i odpowiedzialność.

III. Zakres obowiązków

Prowadzenie ewidencji księgowych techniką komputerową, dekretacja dowodów księgowych, sprawozdawczość jednostek finansów publicznych, wyliczanie wynagrodzeń za pracę, sporządzanie i prowadzenie dokumentacji płacowej, prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń

IV. Dane pracodawcy

Sposób aplikowania: Podanie o pracę oraz CV należy składać w sekretariacie Stacji ( pokój 19), ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk lub drogą e-mail do sekretariat@pogotowie.slupsk.pl do 29.11.2022

V. Osoba do kontaktu

Krystyna Kufel
tel. 598 414 522 wew. 57
sekretariat@pogotowie.slupsk.pl

VI. Klauzula RODO

Prosimy o zamieszczenie w CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Data Publikacji: 25 listopada 2020 @ 07:54
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 08:47
Oferta pracy dla inspektora ds. kadr i płac od 01 grudnia 2022r. ZAKOŃCZONY

I. Warunki pracy

 • Miejsce pracy: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
 • Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia
 • Wymiar etatu: 1,0 etat
 • Liczba godzin w tygodniu: 40
 • Data rozpoczęcia : 01 grudnia 2022r.
 • Wynagrodzenie brutto: od 4.000,00 zł

II. Wymagania

 • Wykształcenie: min. średnie zawodowe
 • Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem biurowym, znajomość przepisów kodeksu pracy, przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych. Samodzielność i odpowiedzialność.

III. Zakres obowiązków

Realizacja przepisów kodeksu pracy, prowadzenie akt osobowych, wyliczanie wynagrodzeń za pracę, sporządzanie i prowadzenie dokumentacji płacowej, prowadzenie sprawozdawczości, Sporządzanie raportów rozliczeniowych dla ZUS, GUS, PFRON , PPK.

IV. Dane pracodawcy

Sposób aplikowania: Podanie o pracę oraz CV należy składać w sekretariacie Stacji ( pokój 19), ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk lub drogą e-mail do sekretariat@pogotowie.slupsk.pl do 21.11.2022

V. Osoba do kontaktu

Krystyna Kufel
tel. 598 414 522 wew. 57
sekretariat@pogotowie.slupsk.pl

VI. Klauzula RODO

Prosimy o zamieszczenie w CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Data Publikacji: 25 listopada 2020 @ 07:54
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 08:47
Rozstrzygnięcie: Pisemny przetarg na sprzedaż pojazdów specjalistycznych AMBULANS.

SE-408/ 1  /22  

Słupsk,  dnia 29.09.2022r

ZAWIADOMIENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy:  przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż pojazdów Stacji, ogłoszonego w dniu 19.09.2022 r. w „Dzienniku Bałtyckim ” , na stronie internetowej Stacji  oraz na  tablicy  ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 29.09.2022 r.     o godz. 12:30.

 Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku  niniejszym zawiadamia o  wynikach przeprowadzonego postępowania przetargowego na sprzedaż ofertową pojazdów Stacji.              

W  przetargu złożono 3 oferty. 

Nabywcą samochodów został: Rafał Wolski , 10-259 Olsztyn ul. Macieja Rataja 50/65

 1. Samochód VW Crafter GS 77152   za cenę      102 000,00 zł
 2. Samochód VW Crafter GS 77151   za cenę        96 000,00 zł
 3. Samochód VW Crafter GS 82621   za cenę      108 000,00 zł

Załącznik: Zawiadomienie

Data Publikacji: 25 listopada 2020 @ 07:54
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 08:47
Pisemny przetarg na sprzedaż pojazdów specjalistycznych AMBULANS.

Słupsk, dnia  09.09 .2022 r.

OGŁOSZENIE

 Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ogłasza: przetarg nieograniczony, pisemny (ofertowy), na sprzedaż n/w pojazdów:.

L.p.

Marka Rodzaj pojazdu Nr rejestracyjny Rok produkcji Cena Wywoławcza (zł) Przebieg (tys. km) Wysokość wadium(zł)
1. VW Crafter sanitarny GS 77151 2014 80 100,- 292. 1602,-
2. VW Crafter sanitarny GS 77152 2014 91 400,- 259. 1828,-
3. VW Crafter sanitarny GS 82621 2015 86 240,- 196. 1725,-
 1. Pojazdy oglądać można w dniach 09.2022 r. –  28 .09.2022 r. w godzinach od 9:00 do 12:00.
 2. Oferty pisemne na zakup pojazdów na formularzu ofertowym , zamieszczonym na stronie internetowej Stacji pogotowie.slupsk.pl składać należy do dnia 29 .09.2022 r. do godziny 12:30 w sekretariacie Stacji (pok. nr 19), (sekretariat czynny codziennie w dni powszednie w godz. 7:00 do 14:00).
 3. Oferty muszą być złożone w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą przed jej oficjalnym otwarciem, z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż pojazdów – nie otwierać.”
 4. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego pojazdu.
 5. Oferent, na dany pojazd może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.09.2022  r., o godzinie 12:40 w Sali konferencyjnej  Stacji (pok. nr 21).
 7. Oferta powinna być zabezpieczona wadium . Warunki dotyczące wadium:
  a) wysokości wadium musi stanowić 2% ceny wywoławczej samochodu ,
  b) wadium wnosi się w pieniądzu PLN w formie:
  – przelewu na konto Stacji, nr konta Santander Bank 10 1500 1692 1216 9004 3211 0000 i dołącza do oferty potwierdzenie dokonania przelewu z zapisem „Wadium na samochód GS……”. Wadium będzie skuteczne jeżeli do terminu składania ofert znajdzie się na rachunku Stacji,
  – gotówki w kasie Stacji do terminu składania ofert.
  c) dowód uiszczenia wadium musi być dołączony do oferty.
 8. Odrzucone zostaną oferty, które:
  a) wpłynęły po wyznaczonym terminie,
  b) nie zawierają wszystkich danych przewidzianych w formularzu ofertowym lub dane te są nieczytelne – w stopniu uniemożliwiającym komisji zidentyfikowanie woli oferenta,
  c) które nie oferują co najmniej ceny wywoławczej.
 9. Wygrywa oferent, który zaoferował cenę najwyższą. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą najwyższą cenę (wyższą lub co najmniej równą cenie wywoławczej), organizator przetargu zwróci się do tych oferentów o złożenie we wskazanym terminie dodatkowych ofert z ceną wyższą od dotychczas zaoferowanej.
 10. O wynikach przetargu jak i o ofertach odrzuconych oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
  Ponadto wyniki przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stacji oraz na tablicy ogłoszeń Stacji.
 11. Ustalony w drodze przetargu nabywca obowiązany jest w okresie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty uiścić cenę nabycia.
 12. W przypadku nie dokonania zapłaty ceny nabycia przez nabywcę, w terminie określonym w pkt. 10 sprzedaż pojazdu zaproponuje się oferentowi, który w kolejności zaoferował najwyższą cenę.
 13. Wydanie pojazdu nabywcy wraz z niezbędną dokumentacją i fakturą nastąpi bezpośrednio po zapłaceniu ceny nabycia.
 14. Odbiór i ewentualny załadunek i transport kupionego pojazdu dokonuje nabywca na własny koszt.
 15. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią „Regulaminu przetargu”, zamieszczonego na stronie internetowej Stacji.
 16. Szczegółowe informacji  uzyskać można pod numerem tel 0-59 8414520 wew. 65.
 17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub wycofania pojazdów z przetargu przed terminem otwarcia ofert bez podania przyczyny.                                                                        

Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na podanej wyżej stronie internetowej w dniach od  19 września 2022 r. do 29 września 2022r. 

Załączniki:

ZDJĘCIA:

77151

ngg_shortcode_0_placeholder77152

ngg_shortcode_1_placeholderGS 82621

ngg_shortcode_2_placeholderData Publikacji: 25 listopada 2020 @ 07:54
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 08:47
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023. Przedłużenie terminu konkursu.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na: „Badanie sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok”.

Ostatnie obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego SPR dokonane zostało za rok obrachunkowy 2021 r.

Pisemne oferty prosimy przesłać listownie na adres: Stacja Pogotowia Ratunkowego,  76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5 lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego SPR w Słupsku za rok 2022 i 2023” w siedzibie SPR w Słupsku , 76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5, sekretariat II piętro.

Tryb wyboru firmy audytorskiej , formularz oferty na badanie sprawozdania finansowego SPZOZ oraz projekt Umowy stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Ofertę prosimy złożyć wg załączonego formularza ofertowego w terminie do dnia 07 września 2022r. do godziny 14.00.

Załączniki:

 1. Tryb wyboru firmy audytorskiej
 2. Oferta na badanie sprawozdania finansowego
 3. Projekt umowy

Data Publikacji: 25 listopada 2020 @ 07:54
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 08:47
Badanie sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na: „Badanie sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok”.

Ostatnie obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego SPR dokonane zostało za rok obrachunkowy 2021 r.

Pisemne oferty prosimy przesłać listownie na adres: Stacja Pogotowia Ratunkowego,  76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5 lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego SPR w Słupsku za rok 2022 i 2023” w siedzibie SPR w Słupsku , 76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5, sekretariat II piętro.

Tryb wyboru firmy audytorskiej , formularz oferty na badanie sprawozdania finansowego SPZOZ oraz projekt Umowy stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Ofertę prosimy złożyć wg załączonego formularza ofertowego w terminie do dnia 30 sierpnia 2022r. do godziny 14.00.

Załączniki:

 1. Zaproszenie do badanie sprawozdania finansowego
 2. Tryb wyboru firmy audytorskiej
 3. Oferta na badanie sprawozdania finansowego
 4. Projekt umowy

Data Publikacji: 25 listopada 2020 @ 07:54
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 08:47
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU ŁÓDŹ MOTOROWA.

Słupsk,  dnia 28.06.2022r

SE-408/ 2 /22

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy:  przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż używanej łodzi motorowej, przyczepy do jej transportu  i żurawika słupowego , ogłoszonego w dniu 25.05.2022r. w „Dzienniku Bałtyckim ” , na stronie internetowej Stacji  oraz na  tablicy  ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 27.06.2022 r.  o godz. 12:30.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku  niniejszym zawiadamia , że w wyznaczonym terminie  do składania ofert nie wpłynęła żadna oferta na kupno jakiegokolwiek z oferowanych do  sprzedaży składników majątku Stacji.

Data Publikacji: 25 listopada 2020 @ 07:54
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 08:47
Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych na terenie działania SPR na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych w 2022r.

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU

Ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku >na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 170.tys. osób z miasta Słupska i powiatu słupskiego).W ramach dyżurów kontraktowych w dni robocze, w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i nocnych, w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne

Konkurs dotyczy :

Lekarzy specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego „S” spełniających wymagania dla lekarza systemu, o którym mowa w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z z pozn. zm., wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej oraz w ramach grupowej praktyki lekarskiej.

 Umowy zostaną zawarte na okres od 01 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku z możliwością przedłużenia.

Oferty powinny zawierać informacje zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, nr 112, po 654 z późn. zm.) oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004, Nr 210, poz.2135 z późn. zm.),  Załącznikiem nr 1 i 2 (wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego)  do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 237).

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego www.pogotowie.slupsk.pl, oraz w Dziale Usług Medycznych (pokój nr 11) Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul .Paderewskiego 5.

Prosimy o składanie ofert w sekretariacie SPR (pokój 19) w terminie do 20 czerwca 2022 r. do godziny 14.00, w zamkniętych kopertach  opatrzonych tytułem: Oferta „Konkurs na świadczenia  usług medycznych – nie otwierać przed dniem 21 czerwca 2022 r., godz. 08:30”

Otwarcie i wybór ofert na dyżury kontraktowe nastąpi w dniu 21 czerwca 2022  r. o godz. 08:30.

Dyrektor SPR w Słupsku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert.

Skargi i protesty dotyczące trybu ogłoszenia konkursu, zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać do Dyrektora SPR w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie
 2. Załącznik nr 2 –  Szczegółowe warunki przeprowadzenia konkursu
 3. Załącznik nr 3 – Oferta
 4. Załącznik nr 4 – Umowa kontraktowa (projekt)

Data Publikacji: 25 listopada 2020 @ 07:54
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 08:47
Ambulans Wodny: przetarg nieograniczony, pisemny (ofertowy), na sprzedaż majątku Stacji, Maj 2022

 Słupsk, dnia  20.05 .2022 r.

OGŁOSZENIE

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ogłasza: przetarg nieograniczony, pisemny (ofertowy), na sprzedaż majątku Stacji jak niżej.

L.p. Nazwa przedmiotu zbycia  

Rodzaj/model

 

Nazwa

/nr rejestr.

Rok produkcji Cena

wywoławcza

(zł)

 

Wysokość wadium

(zł)

1. Łódź motorowa

TM-1025IBC

sanitarny „MW Pogotowie” 2011 292.500,00 5.850,00
2. Przyczepa

pod łodziowa

Tramp-Trail GS 2787A 2011       27 150,00 543,00
3. Żurawik stacjonarny 2011     7.500,00 150,00

 

 1. Majątek Stacji przeznaczony do zbycia oglądać można po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Stacji pod nr tel. 59 84 14 522 wew. 65.
 2. Oferty pisemne na zakup w/w przedmiotów zbycia składać należy na formularzu ofertowym , zamieszczonym na stronie internetowej Stacji pogotowie.slupsk.pl do dnia 27.06.2022 r. do godziny 12:30 w sekretariacie Stacji (pok. nr 19), (sekretariat czynny codziennie w dni powszednie w godz. 7:00 do 14:00).
 3. Oferty muszą być złożone w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą przed jej oficjalnym otwarciem, z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż majątku Stacji – nie otwierać.”
 4. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego w/w przedmiotu zbycia.
 5. Oferent, na dany przedmiot zbycia może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27.06.2022  r., o godzinie 12:40 w Sali konferencyjnej Stacji (pok. nr 21)
 7. Oferta powinna być zabezpieczona wadium. Warunki dotyczące wadium:
  a) wysokości wadium musi stanowić 2% ceny wywoławczej przedmiotu zbycia ,
  b) wadium wnosi się w pieniądzu PLN w  formie: przelewu na konto Stacji, nr konta Bank Zachodni WBK 10 1500 1692 1216 9004 3211 0000 i dołącza do oferty potwierdzenie dokonania przelewu z zapisem „Wadium na …………….……”. Wadium będzie skuteczne jeżeli do terminu składania ofert znajdzie się na rachunku Stacji,
  c) dowód uiszczenia wadium musi być dołączony do oferty.
 8. Odrzucone zostaną oferty, które:
  a)wpłynęły po wyznaczonym terminie,
  b) nie zawierają wszystkich danych przewidzianych w formularzu ofertowym lub dane te są nieczytelne – w stopniu uniemożliwiającym komisji zidentyfikowanie woli oferenta,
  c) które nie oferują co najmniej ceny wywoławczej.
 9. Wygrywa oferent, który zaoferował cenę najwyższą.
  W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą najwyższą cenę (wyższą lub co najmniej równą cenie wywoławczej), organizator przetargu zwróci się do tych oferentów o złożenie we wskazanym terminie dodatkowych ofert z ceną wyższą od dotychczas zaoferowanej.
 10. O wynikach przetargu jak i o ofertach odrzuconych oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
  Ponadto wyniki przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stacji oraz na tablicy ogłoszeń Stacji.
 11. Ustalony w drodze przetargu nabywca obowiązany jest w okresie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty uiścić cenę nabycia.
 12. W przypadku nie dokonania zapłaty ceny nabycia przez nabywcę, w terminie określonym w pkt. 10 sprzedaż Stacja zaproponuje oferentowi, który w kolejności zaoferował najwyższą cenę.
 13. Wydanie zakupionego przedmiotu dla nabywcy wraz z niezbędną dokumentacją i fakturą nastąpi bezpośrednio po zapłaceniu ceny nabycia lub w terminie uzgodnionym między nabywcą a Stacją.
 14. Odbiór i ewentualny załadunek i transport kupionego przedmiotu zbycia dokonuje nabywca na własny koszt.
 15. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią „Regulaminu przetargu”, zamieszczonego na stronie internetowej Stacji.
 16. Szczegółowe informacje  uzyskać można pod numerem tel 0-59 8414520 wew. 65.
 17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub wycofania przedmiotów zbycia z przetargu przed terminem otwarcia ofert bez podania przyczyny.

Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na podanej wyżej stronie internetowej w dniach od  25 maja 2022 r. do 27 czerwca 2022r. 

Załączniki:

 1. ) Formularz Ofertowy (edytowalny)
 2. ) Regulamin przetargu
 3. ) Oszacowanie Wartości Jachtu M/Y MW Pogotowie TM-1025 IBC
 4. ) Wycena przyczepy TRAMP-TRAIL
 5. ) Określenie wartości ŻURAWIA STACJONARNEGO

Data Publikacji: 25 listopada 2020 @ 07:54
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 08:47
Rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie usług medycznych przez ratowników medycznych w zespołach wyjazdowych.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku informuje o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie usług medycznych przez ratowników medycznych w zespołach wyjazdowych S, P oraz transportowych w okresie od dnia 01 czerwca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. w SPR Słupsk.

Wpłynęło 10 ofert konkursowych. Wszystkie oferty spełniały kryteria. Z pośród przedstawionych ofert zostali wyłonienie zwycięzcy :

W wariancie „a”

 1. Usługi Ratownictwa Medycznego Marcin Kaniak
 2. Usługi Ratownictwa Medycznego Maciej Maciejczyk
 3. SALUD-MED Wiesław Korzyniewski
 4. Arkadiusz Lichnerowicz
 5. Usługi Pielęgniarskie i Ratownictwa Medycznego Przemysław Balcer
 6. LUK-MED Łukasz Myszewski
 7. RM Kamil Peretiatko
 8. Ratownictwo Medyczne Dariusz Wieczorek

 W wariancie „b”

 1. Tomasz Wawrzyniak Ratownictwo Medyczne
 2. WIK-MED Wiktor Andrys-Żółtowłos

Data Publikacji: 25 listopada 2020 @ 07:54
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 08:47
Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I

 

Nazwa projektu: Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Priorytet: VII Zdrowie
Działanie: 7.1. Zasoby Ochrony Zdrowia

Okres realizacji rzeczowej projektu: od 20.01.2016 r. do 30.09.2022 r.

Wartość projektu: 37 214 273,07 PLN
Dofinansowanie UE: 35 094 128,58 PLN

Lider Projektu: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – 26 401 251,07 zł

Partnerzy Projektu: Gmina Miejska Kościerzyna

                                 Gmina Wiejska Kościerzyna

 

Partnerzy w ramach COVID-19: Wojewózki Szpital Specjalistycznym im.  J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. –  9 200 072,00 zł

                                                          Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku –  264 900,00 zł

                                                          Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku – 1 348 050,00 zł

 

Cele projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Celem bezpośrednim jest poprawa dostępności z równoczesnym wzrostem jakości usług medycznych w zakresie precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez modernizację oraz doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o. o.

Projekt zakłada działania inwestycyjne polegające na zakupie i wyposażeniu w nowoczesny sprzęt medyczny Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Sali Gastroenterologii, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, Zakładu Patomorfologii, Apteki – Pracowni Cytostatyków, Ginekologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Rozbudowana zostanie też poczta pneumatyczna łącząca Zakład Patomorfologii z pozostałymi częściami szpitala.

Realizacja projektu niesie za sobą osiągnięcie korzyści społecznych koncentrujących się głównie na wzroście bezpieczeństwa poprzez dostępność do usług medycznych oraz przyczyni się do zapobiegania,przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zrealizowaniu zakresu rzeczowego projektu polegającym na zakupie sprzętu medycznego (respirator,mobilny TK, cyfrowy rtg, komory laminarne, analizator , odczynniki i testy, aparatów diag. do laboratoriów COVID-19), zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych oraz prac dost.-remontowych.

Planowane efekty projektu:

Doposażenie placówki oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych pozwolą na:

 • wyrównanie różnić w dostępie do świadczeń zdrowotnych w regionie
 • wzrost bezpieczeństwa (na obszarze realizacji projektu) dzięki dostępności do szerszego zakresu usług medycznych
 • szybsze oraz kompleksowe przeprowadzenie badań
 • obsługiwanie większej ilości pacjentów jednocześnie
 • skrócenie pobytu chorego w szpitalu zmniejszając pobyt pacjenta z 5,40 dnia do osiągnięcia wartości docelowej na poziomie 4,5 dnia.
 • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz energetycznych poprzez zakupienie nowoczesnego sprzętu medycznego o wysokich klasach energooszczędności

Data Publikacji: 25 listopada 2020 @ 07:54
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 08:47