OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
image_printDRUKUJ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Szanowna/y Pani/Panie na podstawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku: ul. Jana Paderewskiego 5,76-200 Słupsk, tel.598414520, sekretariat@pogotowie.slupsk.pl

II. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku: ul. Jana Paderewskiego 5,76-200 Słupsk, tel.598414520, iod@pogotowie.slupsk.pl

III. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu udzielenia informacji wszczętej wnioskiem wynikającym z  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

IV Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w ramach przepisów prawa mogą być:

  • podmioty wyspecjalizowane w zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych;
  • audytorzy zewnętrzni;
  • dostawcy usług prawnych;
  • dostawcy usług kurierskich i pocztowych;
  • dostawcy usług związanych z utylizacją dokumentacji papierowej i nośników cyfrowych.

V. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych za wyjątkiem przypadków uzasadnionych przepisami prawa.

VI. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

VII. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Nie planuje się dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. W przypadku zmiany celu przetwarzania zostanie Pani/Pan o tym poinformowany wraz z udzieleniem wszelkich stosownych informacji.

IX. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Brak danych osobowych spowoduje nie rozpatrzenie wniosku.

X. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany tzn. bez udziału ludzi. Dane osobowe nie będą również podlegały profilowaniu.

Data Publikacji: 30 maja 2023 @ 11:49
Ostatnia modyfikacja: maj 30, 2023 @ 11:55

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Mariusz Kisiel
Autor treści ; Inspektor Ochrony Danych Osobowych | + Inne artykuły