Jesteś tutaj: Bip -> Monitoring Wizyjny
Monitoring Wizyjny
Informacja  dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Radosława Lewkowicz, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pogotowie.slupsk.pl .
3. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Obraz jest nagrywany i wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa.
4.Podstawą prawną funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest:
– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, art. 22);
– ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018r., poz. 1668, art. 50, ust 1.)
5. Dane z monitoringu wizyjnego nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem Policji lub Sądu w przypadku wystąpienia incydentów naruszenia prawa.
6. Nagrania obrazu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni.
7. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca (administrator) podjął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w punkcie 6 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
8. W zakresie Pani / Pana danych osobowych (dot. monitoringu wizyjnego) posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od administratora zabezpieczenia danych osobowych (nagrania z monitoringu wizyjnego), w celu umożliwienia przeprowadzenia analizy ewentualnego incydentu naruszenia prawa,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Radosław Lewkowicz

Data Publikacji: 5 stycznia 2024 @ 08:12
Ostatnia modyfikacja: cze 26, 2024 @ 09:49