Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych Słupsk 2024
image_printDRUKUJ

DYREKTOR STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO W SŁUPSKU

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

 1. Podmiot udzielający zamówienia:

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Paderewskiego 5 NIP 8392809857, REGON 771549594, KRS nr 0000122526

 1. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest zawarcie od 1 do 3 umów cywilno-prawnych na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.

 1. Wymagane kwalifikacje:

Ratownik medyczny, Pielęgniarka/pielęgniarz systemu, o którym mowa w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z pozn. zm.

 1. Dodatkowe wymagania:
  1. Dobra znajomość j. polskiego w mowie i piśmie
  2. Znajomość systemu wspomagania dowodzenia SWD PRM
 1. Informacja o warunkach pracy:
  1. Praca w ramach dyżurów kontraktowych od poniedziałku do niedzieli oraz dni świąteczne w wyznaczonych przez harmonogram godzinach.
  2. Praca w zespołach wyjazdowych typu podstawowego „P”, specjalistycznego „S” i transporcie sanitarnym.
  3. Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
  4. Wymiar czasu pracy określony przez harmonogram pracy w ilości godzin min. 12h/m-c max. 240h/m-c
  5. Harmonogram pracy jest ustalany do 20 dnia miesiąca poprzedzającego i może uwzględniać propozycje przyjmującego zamówienie.
 1. Oferenci zgłaszający się do konkursu składają:
  1. Ofertę o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (stanowiącą załącznik nr 2)
  2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły)
  3. dokumenty potwierdzające staż pracy w jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
  4. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, lub aktualny wyciąg z CEiDG
  5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt b, c i d powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez oferenta. Na prośbę komisji konkursowej oferent jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
  6. opisany przez oferenta przebieg pracy zawodowej;
  7. oświadczenie oferenta o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
  8. w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym Dz.U. 2016 poz. 862., oferent zobowiązany będzie udostępnić niezbędne dane w celu weryfikacji w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.
 1. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego 5. (pokój 19) w terminie do 08 grudnia 2023r. do godziny 10.00 (liczy się data dostarczenia dokumentów do SPR, nie data stempla pocztowego), w zamkniętych kopertach z dopiskiem ” Konkurs na świadczenie usług medycznych” oraz z imieniem,  nazwiskiem i nr telefonu kontaktowego oferenta.

 1. Informacje dodatkowe:

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego www.pogotowie.slupsk.pl, oraz w Dziale Usług Medycznych (pokój nr 11) w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego 5.

 1. Rozpatrzenie złożonych ofert:

Nastąpi w dniu 08 grudnia 2023 r. o godz. 12:30 w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.

Dyrektor SPR w Słupsku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert. Skargi i protesty dotyczące trybu ogłoszenia konkursu, zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać do Dyrektora SPR w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru ofert.

Załączniki:

 1. Oświadczenie
 2. Oferta
 3. Umowa na świadczenie usług medycznych – projekt
 4. Szczegółowe warunki przeprowadzania konkursu ofert 2024

 

Data Publikacji: 29 listopada 2023 @ 13:36
Ostatnia modyfikacja: lis 29, 2023 @ 13:36