Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych Rok 2022
image_printDRUKUJ
DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 170.tys. osób z miasta Słupska i powiatu słupskiego.
w ramach dyżurów kontraktowych od poniedziałku do niedzieli oraz dni świąteczne w wyznaczonych przez grafik godzinach.

Konkurs dotyczy: udzielania świadczeń medycznych w zespołach wyjazdowych typu „P”, „S” i transporcie sanitarnym (wymagania zawarte w załączniku nr 2 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku z dnia 05.04.2022 r.
Umowy zostaną zawarte na okresy:
od dnia 01 czerwca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. – 8 kontraktów na stanowisku ratownik medyczny w ZRM w ilości godzin min. 12h/m-c max. 120h/m-c
oraz
od dnia 01 czerwca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. – 2 kontrakty na stanowisku ratownika medycznego w ilości godzin min. 240h/m-c max. 300h/m-c

Oferty powinny zawierać informacje zgodne z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2011, nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004, poz. 2135 z późn.zm.), załącznikiem nr 1 i 2 (wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1176), ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie BIP SPR oraz w Dziale Usług Medycznych (pokój nr 11, I piętro) przy ul. Paderewskiego 5.
Prosimy o składanie ofert w sekretariacie SPR ( pokój 19) w terminie do 09 maja 2022 r.
do godziny 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na świadczenie usług medycznych”.
Otwarcie ofert na dyżury kontraktowe nastąpi w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 8:30
Od osób aktualnie zatrudnionych w SPR Słupsk nie wymaga się załączników, które na dzień składania ofert są aktualne.

Dyrektor SPR w Słupsku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert. Skargi i protesty dotyczące trybu ogłoszenia konkursu, zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać do Dyrektora SPR w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru ofert.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. Regulamin
  3. Załącznik nr 1
  4. Załącznik nr 2
  5. Załącznik nr 3
  6. Załącznik nr 4

Data Publikacji: 4 maja 2022 @ 14:12
Ostatnia modyfikacja: maj 5, 2022 @ 07:06